لیلی و مجنون

#لیلی_و_مجنون #بخش_ششم و اما مجنون آن مرغ به کام نارسیده، چون از نوفلیان برید شتابان بر هر کوی و بام، بی هدف؛ اشک ریز و رنجور می‌تاخت تا که به صیادی رسید که آهوانی چند در دام داشت. بدو نزدیک شد و گفت به رسم دامیاری مهمان در هر آنچه که دارد خواهد بود. و[…]