تکنیک: گچ و مداد رنگی
ابعاد: ابعاد نرمال جمجمه ی انسانی
۱۳۹۶